Yayınlarımız

YAYINLARIMIZ:

Kitaplar:
"Fikir ve Sanat Esenleri Kanun Yorumu", 2 Cilt Levent YAVUZ / Türkay ALICA / Fethi MERDİVAN, Seçkin, Yayıncılık, 1. Baskı 2013; 2. Baskı, 2014; Tıpkı Basım 2016.
Sınai Mülkiyet Kanunu, Seçkin Yayıncılık, 2018 Ankara (Yasemin Şahinler BAYKARA, Levent  YAVUZ, Türkay ALICA)
Yöneticinin El Kitabı, Bülent ÖNDER, Erol ALKIVILCIM (2002, Ankara.  
Kamu Hizmeti Yayın Kuruluşlarında Personel Yönetimi Süreci ve TRT İçin Bir Model Önerisi (Personnel Management Process in Public Service Broadcasting Organisations and a Model Recommendation for the TRT, Bülent ÖNDER (2000, Yüksek Lisans Tezi, Ankara).

Makaleler: 

Türkay ALICA
“Fikri Mülkiyet Ceza Hukukunda Son Gelişmeler”, "Effective Enforcement of Intellectual and Industrial Property Rights in USA and Turkey" Uluslararası Konferans, 09-10 Mayıs 2004 - ANKARA, www.abgm.adalet.gov.tr/10%20seminar%20program%20sh.pdf
“Fikri ve Sınai Mülkiyet Ceza Hukuku-Uygulama”, 30 Nisan
-01 Mayıs 2005, Kızılcahamam/ANKARA, TOBB Yayınları, Yayın No: 2005-25.
“Fikri Haklara Tecavüzün Önlenmesi Aracı Olarak Bandrol Uygulaması ve İlgili Suçlar”, Fikri Mülkiyet Hukuk Dergisi (FMHD), Yıl 2006, Sayı 2, Sayfa 75-136. 
“İlaç Sektöründe Marka Tercihi ve Red Nedenleri” Fikri Mülkiyet Yıllığı, Yıl 2009, Sayı I, Sayfa 1-58. 
“Anti-Aging Tıp Uygulaması ve Fikri Mülkiyet Koruması” Fikri Mülkiyet Yıllığı; Yıl 2010, Sayı II, Sayfa 1-37. 
“Engellilerin Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Anlaşması ve Olası Etkileri" Türkay Alıca / Bülent Önder, Ortak Yayın, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), Ankara Barosu Yayını, Year 15, Volume 15, Issue 2014/1, page 41-81. 
"Patent Enforcement in Turkey" in Patent Enforcement Worldwide, Writings in Honor of Dieter Stauder, 3th Edition, Edited by Christopher Heath, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon-2015.  

Fethi MERDİVAN
· “Tescilli Marka Hakkına Dayalı Tecavüz Davasında Kullanmama Def’i”, 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU SEMPOZYUMU, 9-10 Mart 2017, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Editör Prof. Dr.Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK, Aralık-2017.
· “Manevi Hakların Eser Sahibinin Ölümünden Sonra Kullanılması Ve Yakınların Dava Hakkı (Konuyla İlgili Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi)” Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2014/1, s.95-144.
· “Marka Tecavüz Davası Tescilli Marka veya Marka Tescil Başvurusu bulunduğu Savunması ve Yargıtay Uygulaması”, Türk-Alman Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türk-Alman Şirketler Topluluğu Uluslararası Sempozyumları, 15-16 Mayıs 2014, İnönü Üniversitesi-Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası, Derleyen Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK, Prof. Dr. Mathias ROHE, Dr. Ali Yarayan, Av. Başar AY, Eylül 2015. · “12.06.1995 Tarihinden Önce Yapımına Başlanan Sinema Eserinde Rol Alan İcracı Sanatçılar İle Sinema Eser Sahibi Sayılan Yapımcı Haklarının Birlikte Kullanımı ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 05.04.2016 Gün ve E.2015/6889, K.2016/3668 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi” Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2019/1, s.17-46

Bülent ÖNDER
· Görme Engellilerin Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Anlaşması ve Olası Etkileri (2014), Ankara Barosu Dergisi, FMR, Sayı: 2014/1, Ankara (Türkay Alıca ile birlikte)· Public Service Broadcasting in Turkey (2011) , Türkei: Medienordnung auf dem Weg nach Europa? DW Academie, Deutche Welle.Levent YAVUZ · İngiltere Birleşik Krallığı Yargı Sistemi, Mahkemeler ve Yargı Görevlileri, Yargıtay Dergisi Temmuz 1995 Sayı:3· Avrupa Birliği ve Türkiye'de TüketicSözleşmelerindekAdil Olmayan Sözleşme Şartları,  Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1995/2
· Tüketicinin Aldatıcı Reklamlardan Korunması,  Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1995/2
· Birleşik Krallık 1987 Tarihli Tüketicinin Korunması Yasası’nın Kısa Açıklaması, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1992/2
· Tüketicinin Korunması Bakımından İmalatçının Sorumluluğu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1993/2
· Çevre Açısından Sulak Alanların Önemi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1995/1
· İmalatçının Ayıplı Üründen Doğan Sorumluluğu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1995/4
· Biyoteknolojik Buluşlar, Ankara Barosu, FMR Dergisi:4
· Amerika Birleşik Devletleri'nde Tüketicinin Korunması,   Yargıtay Dergisi Ocak-Nisan 1997 Sayı: 1-2 (Çeviri)
· Eser Sahibinin Eserini Kamuya Sunma Hakkı, Yargıtay Dergisi Ocak-Nisan 2007 Sayı: 1-2
· Marka Hukukuna İlişkin Yargıtay Uygulamasındaki Son Gelişmeler, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2012 Yetkin Yayınları, Ankara 2013
· Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlıkları, Yargıtay Dergisi Temmuz 1993 Sayı:3
· Elektronik Ortamda Umuma Arz Edilen Eserlerde Sayısal Haklar Yönetimi, Yargıtay Dergisi Ocak-Nisan 2008 Sayı: 1-2
· Tüketici Kredileri, Yargıtay Dergisi Ocak- Nisan 1996 Sayı: 1-2
· Türk Fikir Ve Sanat Eserleri Hukukunda Sinema Eseri Ve Eser Sahipliği, Terazi Aylık Hukuk Dergisi Şubat 2013 Yıl :8 Sayı:78