Av. Fethi MERDİVAN

1967 yılında doğan Fethi Merdivan, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Mesleki kariyerine 1990 yılında hakim adayı olarak başlayan Merdivan sırasıyla Perşembe (ORDU) hakimliği, Ergani (DİYARBAKIR) hakimliği, Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliği, Ankara Hakimliği (2003-2018 yılları arasında Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimliği) görevlerinde bulundu. 2018 yılında emekli olan Merdivan, ağırlıklı olarak fikri mülkiyet hukuku  alanındaki akademik ve mesleki çalışmalarına, hukuk danışmanı, avukat ve eğitici olarak devam etmektedir.

Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, TUBİTAK, Türkiye Barolar Birliği, Ankara Barosu, İstanbul Barosu, TAIEX, Ankara Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi; Kadir Has Üniversitesi, Eser ve Bağlantılı Hak Sahipliği Meslek Birlikleri gibi birçok kamu kurum ve kuruluşunun gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası sempozyum, seminer ve kongre gibi bilimsel toplantılarında “fikri mülkiyet haklarıyla ilgili” bilimsel içerikli sunuşları bulunan Merdivan‘ın ortak yazar olarak yer aldığı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Yorumu" adlı iki ciltlik bir şerh çalışması da mevcuttur.,

Yayınlar :

Ortak Şerh:
"Fikir ve Sanat Esenleri Kanun Yorumu", 2 Cilt (3048 sayfa) Levent YAVUZ / Türkay ALICA /  Fethi MERDİVAN, Birlikte Yazar Olarak, Seçkin, Yayıncılık, 1. Baskı 2013; 2. Baskı, 2014; Tıpkı Basım 2016.

Makaleler:

 • Tescilli Marka Hakkına Dayalı Tecavüz Davasında Kullanmama Def’i”, 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU SEMPOZYUMU, 9-10 Mart 2017, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Editör Prof. Dr.Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK, Aralık-2017.
 • Manevi Hakların Eser Sahibinin Ölümünden Sonra Kullanılması Ve Yakınların Dava Hakkı (Konuyla İlgili Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi)” Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2014/1, s.95-144.
 • “Marka Tecavüz Davası Tescilli Marka veya Marka Tescil Başvurusu bulunduğu Savunması ve Yargıtay Uygulaması”, Türk-Alman Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türk-Alman Şirketler Topluluğu Uluslararası Sempozyumları, 15-16 Mayıs 2014, İnönü Üniversitesi-Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası, Derleyen Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK, Prof. Dr. Mathias ROHE, Dr. Ali Yarayan, Av. Başar AY, Eylül 2015. 
 • 12.06.1995 Tarihinden Önce Yapımına Başlanan Sinema Eserinde Rol Alan İcracı Sanatçılar İle Sinema Eser Sahibi Sayılan Yapımcı Haklarının Birlikte Kullanımı ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 05.04.2016 Gün ve E.2015/6889, K.2016/3668 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi” Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2019/1, s.17-46
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yunanistan Danimarka Konsorsiyumu ortaklığıyla yürütülen “Telif Haklarına Dayalı Kreatif Endüstrilerin Teşvik Edilmesi Odaklı Olarak Türkiye Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi” başlıklı AB eşleştirme projesi kapsamında Yargıtay, Kültür Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliği ile Gaziantep, İzmir, Antalya ve İstanbul’da gerçekleştirilen yargı mensuplarına yönelik eğitimlerde “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Eser, Eser Sahipliği, Eserden Doğan Haklar, Eserle Ilgili Sözleşme Ve Tasarruflar Ile Bağlantılı Haklar” konusunda konferans sunumları
 • İstanbul Barosu ile Kadir Has Üniversitesi tarafından 21.04.2017 tarihinde düzenlenen “Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Uygulamacılara Etkileri” konulu panelde yapılan 6769 sayılı SINAİ MÜLKİYET KANUNU Sistem, İlkeler ve 556 Sayılı KHK Dönemindeki Yargıtay Kararlarının Yeni Dönemde Uygulanabilirliği(Marka)” başlıklı sunum.
 • İstanbul Barosu ile Kadir Has Üniversitesi tarafından 21.04.2017 tarihinde düzenlenen “Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Uygulamacılara Etkileri” konulu panelde yapılan 6769 sayılı SINAİ MÜLKİYET KANUNU Sistem, İlkeler ve 556 Sayılı KHK Dönemindeki Yargıtay Kararlarının Yeni Dönemde Uygulanabilirliği (Marka)” başlıklı sunum.
 • İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından 30.04.2016 tarihinde gerçekleştirilen “İhracat Önünde Marka ve Tasarım Hukuku Kaynaklı Engeller" konulu sempozyumda “Yabancı Markaların Türkiye'de Korunması” konulu sunum.
 • AIPPI Turkey tarafından 09.03.2018 tarihinde gerçekleştirilen “Marka Hukukunda Kullanmama Nedeniyle İptal Müessesesinde Yaşanan Güncel Gelişmeler ve Sorunlar Paneli" konulu sempozyumda “SMK’nın İptal Hükümlerinin Geçmişte Tescil Edilen Markalar İçin 10.01.2017 tarihinde Uygulanabilir Olduğu” konulu sunum.
 • Türkiye Adalet Akademisi tarafından 20-21 Kasım 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen “Fikri ve Sınai Haklarla İlgili Uyuşmazlıklar” konulu hakim ve cumhuriyet savcılarına yönelik seminerde “Umuma Açık Mahallerde Eser ve Bağlantılı Hak Konusu Ürünlerin Kullanımı” konulu sunum.
 • T.C. Adalet Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 10-22 Kasım 2008 tarihinde düzenlenen “Hakim ve Savcılara Yönelik Fikri Mülkiyet Hukuku İhtisas Eğitimi” programında “Yargıtay Kararları Işığında Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali” konulu sunuş.
 • Türkiye Adalet Akademisi tarafından 23-25 Mart 2019 tarihlerinde Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde görev yapan hakim ve savcılara yönelik gerçekleştirilen “Fikri Mülkiyet Hukukundan Kaynaklanan Davalar” konulu meslek içi eğitim seminerinde “Eser ve Bağlantılı Hak Sahipliği” ile “Sınai Hakların ihlali Halinde Tazminat Hesaplanma Yöntemleri” konulu sunumlar.
 • Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (TÜRAVAK) tarafından 2014-2018 yıllarında düzenlenen “Fikri Mülkiyet Hukuku İleri Eğitim Programlarında” “Eser ve Bağlantılı Hak Sahipliği” konulu sunumlar.
 • Eğitim Yayıncıları Meslek Birliği tarafından 30 Ocak 2016 tarihinde düzenlenen “Eğitim Yayımcıları Bağlamında Eser Sahibi ve Yayımcıların Hakları iye Hukuki ve Cezai Koruma” konulu seminerde “Eserle İlgili Haklar ve Yayım Sözleşmesi” konulu sunum.
 • Ankara Barosu tarafından 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen “Sınai Mülkiyet Haklarına Tecavüz Halinde Başvurulabilecek Hukuk Yollar” konulu seminerde “Sınai Hakların İhlali Halinde Tazminat Hesaplanma Yöntemleri” konulu sunular.
 • Ankara Barosu tarafından gerçekleştirilen “Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı, İhlal Eylemleri ve Tazminatın Belirlenmesi” konulu seminerde “Marka Hakkının İhlali Halinde Tazminat İstemi” konulu sunumlar.
 • Eğitim Yayıncıları Meslek Birliği tarafından 6-9 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen “Denetim ve Denetim Sırasındaki Uygulamalar ile Genel FSEK Eğitimi” konulu seminerde “Eser ve Bağlantılı Hak Sahipliği” konulu sunum.
 • Yargıtay, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Eğitim Yayıncıları Meslek Birliği tarafından 13-16 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Ceza Uygulamaları Sempozyumu” konulu seminerde “Eser ve Bağlantılı Hak Sahipliği” konulu sunum.
 • Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen “6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Uygulanmasının birinci Yılının Değerlendirilmesi” konulu seminerde “Marka Hukukunda Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı” konulu sunum.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu (Eski adı Türk Patent Enstitüsü) tarafından düzenlenen “Marka Hukukunda Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu seminerde “Marka Hukukunda Sorunlar ve Çözümleri” konulu sunum.
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Fikri ve Sınai Haklar Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde 12.05.2017 tarihinde düzenlenen “Yargı Perspektifinden Sınai Mülkiyet Kanununun Getirdikleri” konulu seminerde “Marka Hukukunda Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı” konulu sunum.

Kadromuz

Av. Türkay ALICA


Kurucu Ortak

Av. Bülent ÖNDER


Kurucu Ortak

Levent YAVUZ


Danışman